اخبار

برقراری قابلیت خود راه اندازی واحدهای گازی نیروگاه تبریز و نیروگاه صوفیان

واحد های گازی نیروگاه تبریز و صوفیان قابلیت خود راه اندازی دارند.

تست واحد G11 نیروگاه تبریز و نیروگاه صوفیان بر اساس الزامات روش اجرایی آزمون خود راه اندازی نیروگاه های حرارتی و برق آبی ، با نظارت نمایندگان معاونت راهبری شبکه برق کشور به انجام رسید و برقراری قابلیت خود      راه اندازی در واحدهای نیروگاه های تبریز و صوفیان مورد تایید قرار گرفت.

نیروگاه تبریز با دو واحد گازی هر کدام به ظرفیت 32MW و نیروگاه صوفیان با 4 واحد گازی هر کدام به ظرفیت 25MW نقش مهم و اساسی در تولید برق و تامین ولتاژ شبکه دارد که با قابلیت خود راه اندازی ، اهمیت این واحدها به چندین برابر خواهد رسید و نقش بسیار سازنده ای در راه اندازی واحدهای حرارتی منطقه در حالت خاموشی شبکه خواهند داشت.