اخبار

بررسی وضعیت شبکه داخلی 20 کیلوولت ایستگاه پمپاژ مایان

وضعیت شبکه داخلی 20 کیلوولت ایستگاه پمپاژ مایان با حضور مسئولین شرکت توزیع برق تبریز و دیسپاچینگ بررسی شد.

مدیران نیروگاه حرارتی تبریز برای جلوگیری از  محدودیت تولید برق نیروگاه حرارتی تبریز و رفع مشکلات بوجود آمده در شبکه داخلی ایستگاه پمپاژ مایان جلسه ای مشترک با معاونت بهره برداری توزیع برق تبریز برگزار کردند.

مهندس سعید رسالی معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق تبریز به همراه هیئت همراه در ایستگاه پمپاژ مایان حاضر شده و از خطوط توزیع برق 20 کیلوولت هوایی و سوئیچ خانه مایان بازدید محلی انجام دادند. 

پس از بازدید ، مشکلات موجود در سالن کنفرانس نیروگاه حرارتی تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفت در این نشست مدیر نیروگاه حرارتی تبریز مشکلات برق رسانی پمپاژ مایان را تشریح کردند.

مهندس نیاپاک بر اهمیت پمپاژ مایان اشاره کرده و گفتند: در پیک تابستان سال جاری با ابتکار و خلاقیت و با استفاده از  آب مایان توانستیم به مقدار قابل توجهی میزان تولید واحدهای نیروگاه حرارتی تبریز را افزایش دهیم.

وی اشاره کرد : تجهیزات موجود در ایستگاه پمپاژ مایان برای واحدهای تولیدی تبریز حیاتی می باشد.

پس از بحث و بررسی  مقرر گردید با افزایش سطح همکاری و مساعدت های شرکت توزیع برق تبریز نسبت به رفع مشکلات اقدام عاجل صورت گیرد.