اخبار

واحد یک نیروگاه گازی تبریز با شبکه پارالل شد

واحد یک نیروگاه گازی فیات تبریز پس از انجام تعمیرات میاندوره ای با شبکه پارالل شد.

مدیر نیروگاه تبریز در این خصوص گفت : طبق برنامه ریزی صورت گرفته،  واحد های گازی هرسال جهت تعمیرات میاندوره ای به مدت یکهفته از مدار خارج شده و مورد بازبینی و تعمیر قرار می گیرند.

مهندس نیاپاک افزود : عمده تعمیرات واحد یک گازی تبریز ، بررسی و بازدید اساسی ارتباط توربین با اگزوز واحد و افزایش دمای یاتاقان نهایی توربین بود که مورد بازبینی و بازسازی قرار گرفت .

وی ادامه داد: درامورالکتریک داکتهای خروجی ژنراتور و تجهیزات مربوطه در دستور کار قرار داشت که بازسازی کامل انجام شد.

تعمیر سنسورهای اندازه گیری از عمده تعمیرات صورت گرفته در این واحد که با بررسی و بازبینی دقیق مورد تعمیر قرار گرفت و جهت راه اندازی در اختیار بهره برداری قرار گرفت.

مهندس نیاپاک درآخر اظهار داشت : تعمیرات صورت گرفته با اتکاء به دانش نیروگاهی داخلی و توسط پرسنل متخصص نیروگاه تبریز انجام شد.